Kulturelt Samvirke Favrskovs Bestyrelse

Aksel Halkjær Lund                 Formand, udpeget til Kunstudvalget samt SpilDansk tovholder

Anette Bonde                          Bestyrelsesmedlem, næstformand

Allan Fabricius                         Bestyrelsesmedlem, sekretær

Anne Grethe Riis                      Bestyrelsesmedlem

Poul Erik Nielsen                      Bestyrelsesmedlem

Jørgen Juul Jensen                  Bestyrelsesmedlem 

LEDIG                                      Bestyrelsesmedlem

Erling Midtgaard Hanssen          Kasserer 

Thorkild Petersen                     Suppleant

LEDIG                                      Suppleant

 

Repræsentantskabsmøde 01.11.2021

Formandens beretning

I forbindelse med repræsentantskabsmødet den 10.03.2020 overdrog Thorkild Petersen formands-posten til undertegnede. Thorkild har herefter deltaget som menigt bestyrelsesmedlem.

Jeg har derfor fornøjelsen af at fremlægge ”formandens beretning” i år.

Corona

Dagen efter repræsentantskabsmødet i marts 2020 blev der holdt pressemøde i Statsministeriet, hvor en lang række tiltag mod coronavirus i Danmark blev offentliggjort. Både 2020 og 2021 har således været påvirket af corona og diverse tiltag.

Ifølge vedtægterne skulle dette repræsentantskabsmøde være afholdt i 1. kvartal 2021. Bestyrelsen havde planlagt afholdelse af repræsentantskabsmødet i marts 2021, men på grund af diverse restriktioner blev mødet ikke gennemført. Efter samråd med Kultur- og Fritidsforvaltningen gennemføres årets repræsentantskabsmøde meget forsinket – men dog i 2021. Næste repræsentant-skabsmøde holdes i 1. kvartal 2022.

Coronarestriktionerne har sat et stort præg på de kulturelle aktiviteter i 2020 og 2021. Mange planlagte arrangementer i Favrskov er således enten blevet aflyst, udskudt eller gennemført med færre deltagere. Samtidig har vi også oplevet et fald i antallet af ansøgninger til Kulturelt Samvirke i begge år. Det ser heldigvis ud til, at der igen er ved at komme gang i diverse arrangementer.

Bestyrelsen

Jeg vil starte med at præsentere bestyrelsen i Kulturelt Samvirke for Favrskov:

Formand: Aksel Halkjær Lund
Næstformand: Anette Bonde
Sekretær: Allan Fabricius
Økonomi: Erling Midtgaard Hanssen
Medlemmer: Lars Johansen, Anne Grethe Riis, Poul Erik Nielsen og Thorkild Petersen
Suppleant: Jørgen Juul Jensen

Lars Johansen har valgt ikke at genopstille til bestyrelsen. Tak for dit arbejde gennem mange år. 

Thorkild Petersen har valgt ikke at genopstille til bestyrelsen. Tak for dit meget store arbejde for kulturen i Favrskov. Som formand har du været igangsætter og primus motor på mange projekter for Kulturelt Samvirke.

Der er holdt 2 fysiske og 1 virtuelt møde i 2020, mens der i 2021 er holdt 1 virtuelt og 1 fysisk møde.

DR Pigekoret

Søndag den 27. februar 2022 kl. 16.00 kommer DR Pigekoret til Favrskov og giver koncert i Sløjfen i Hadsten for mere end 350 publikummer. Der er tale om et meget populært arrangement, hvor alle billetter blev solgt på 10 (ti !!!) minutter, da de blev frigivet den 01.10.2021.

Erling Midtgaard Hanssen har været initiativtager til arrangementet på vegne af Kulturelt Samvirke, og har ydet en meget stor indsats for at få alt på plads. Det gælder både selve aftalen med DR og alle de mange praktiske forhold, der skal være i orden – Erling har brugt lang tid på at få alt planlagt. Den første kontakt til DR Pigekoret skete således allerede i 2019, længe før der var tænkt på fællessang på TV.

Kulturelt Samvirke har gennem hele forløbet ønsket, at arrangementet også når ud til borgere, som normalt ikke kommer til denne type koncerter. Vi har derfor valgt at give en række fribilletter til borgere på kommunens plejecentre. Samtidig er nogle billetter solgt med stor rabat til unge.

Koncerten gennemføres i samarbejde med bibliotekerne og kulturhusene, Musikskolen Favrskov, Ældreområdet, Social og Sundhed, Hadsten Højskole, Favrskov Gymnasium og Ældre Sagen Favrskov.

Kunst i Favrskov

Udstillingen ”Kunst i Favrskov” er gennemført i både september 2020 og 2021 i Søften Kultur- og Idræts-center med næsten 60 udstillere begge år.

Thorkild Petersen hjælper Lions Club Hinnerup med kontakten til de mange kunstnere og administration af tilmeldingerne samt vedligeholdelse af hjemmesiden www.kunstifavrskov.dk .

Spil Dansk

Kulturelt Samvirke har siden 2015 sikret, at Favrskov er Spil Dansk kommune. Det sker gennem køb af årets Kommunepakke, der indeholder en række tilbud til bl.a. kommunens børnehaver, skoler, efterskoler, gymnasium, højskole, forsamlingshuse, kulturhuse, musikalske talenter og virksomheder. Undertegnede er tovholder på Spil Dansk i Favskov – herunder fordeling af de forskellige tilbud.

Spil Dansk gennemføres hvert år i uge 44 – og starter dermed i dag mandag den 01.11.2021.

I 2021 omfatter Kommunepakken to intimkoncerter for demente på kommunens plejecentre, en koncert på en arbejdsplads, mentorsession til et lokalt musiktalent fra Favrskov Musikskole og en sangskriver-workshop på Favrskov Gymnasium. Endelig er der en gratis offentlig koncert i galleriet i InSide Hammel tirsdag den 02.11.2021 kl. 16:30, hvor guitaristen Mikkel Ploug spiller numre fra sin soloudgivelse ”Balcony Lullabies” under overskriften ”Jazz at the Museum”.

I 2020 blev en del arrangementer aflyst på grund af corona. Der blev dog gennemført en sangskriver workshop for en klasse på Skovvangskolen i Hammel, spillet familiekoncert i Sløjfen med Drums Across og skrevet en professionel anmeldelse af bandet Blank fra Favrskov Musikskole.

I 2020 bevilgede Kultur- og Fritidsudvalget 37.000 kr. til køb af Spil Dansk Kommunepakken, og fra 2021 indgår køb af Kommunepakken i budgettet for Favrskov Kommune. Hermed en stor tak til udvalget for at støtte Spil Dansk i Favrskov.

Kulturtalentprisen i Favrskov

I juni 2020 blev årets Kulturtalentpris vundet af Hinnerup Gardens trommekorps, der bestod af 6 medlemmer i alderen 15-25 år. Trommekorpset havde vundet 1. pladsen ved Danish Open 2018 og 1. pladsen i koncertkonkurrencen for trommekors ved DM for Bygarder 2019.

Prisen er sponsoreret af Kulturelt Samvirke og indgår som en del af den årlige prisoverrækkelse ”Guldfesten”, der afvikles af Lokalavisen Favrskov.

I 2021 var der generelt færre kandidater til de forskellige priser. Det betød også, at der desværre ikke var egnede kandidater til Kulturtalentprisen, som derfor ikke blev uddelt i år.

Kulturstrategi for Favrskov Kommune

Flere medlemmer af bestyrelsen har i maj/juni 2021 deltaget i fokusinterviews og workshop om Kulturstrategi for Favrskov Kommune.

Det endelige forslag til Kulturstrategi bliver behandlet på møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 03.11.2021. Forslaget kan ses på www.favrskov.dk/kulturstrategi

 

Tak til de øvrige medlemmer af bestyrelsen for et godt samarbejde i 2020 og 2021.

Aksel Halkjær Lund, formand
Kulturelt Samvirke for Favrskov

Repræsentantskabsmøde 10.03.2020

Formandens beretning

Året 2019 

Et travlt år med rigtig mange ansøgninger og mange opgaver.  

I tal har der været 68 punkter på 4 dagsordener. 

Ny kasserer

Ved repræsentantskabsmødet i 2019 fratrådte Erling Midtgaard Hanssen som suppleant og tiltrådte som Samvirkets kasserer. Det er en stor styrke at få Erling til at varetage denne funktion.

Underskudsgaranti  

Det kan tilføjes at økonomien er i god gænge, og at systemet med at give underskudsgarantier har vist, at man kan støtte mange arrangementer, ved at tage den værste risiko, så arrangørerne tør sætte noget i gang uden at frygte for at sætte foreningsformuen over styr. 

Spil Dansk

Allerede fra foråret begyndte forberedelserne til SpilDansk med møde med Ricco Victor, der samtidig havde det nye projekt Alsang 2020 med, 

Spil Dansk er gennemført i efteråret 2019 med Aksel Halkjær Lund som tovholder. 

Der er lavet en fremragende evaluering som kan ses på www.kultureltsamvirkefavrskov.dk

Kulturelt Samvirkes Kulturtalentpris

Som noget nyt har Kulturelt Samvirke indstiftet en Kulturtalentpris på kr. 3000  som uddeles i forbindelse med den årlige Guldfest. Sat i søen af Lokalavisen Favrskov.

I År gik prisen til Emma Amalie Jensen fra Thorsø, nu kendt under kunstnernavnet AMEA.

AMEA kæmper en indædt kamp for at komme indenfor i musikbranchen, og kan nu ses og høres til Slotskoncerten på Frijsenborg sammen med Lis Sørensen, Sanne Salomonsen, Aura, Barbara Moleko, Sko og Torp mfl. Det er så godt gået!

Musik InSide Favrskov den 21.3.20

En musikfestival for amatører sat i værk af Lise Juliussen fra Favrskov Musikskole.

Vi fik en henvendelse og kunne være med til at sprede det glade budskab blandt vore musikkontakter. Det bliver en super dag med unge og gamle amatører jeg har store forventninger til de musikalske oplevelser med sammenspil på kryds og tværs.

Ny leder i Inside og Alsang

Kulturhuset Inside fik en ny leder Lene Bjarke Skov, som jeg holdt møde med i begyndelsen af juli, for at vi kunne dele info og forventninger. 

Det er siden blevet til flere møder, og Lene hjalp KS ved at tage til København til Spil Dansk Konferencen i DR Koncerthuset. 

Siden er det blevet til stor hjælp til at arrangere Alsang stævner i Kulturhusene. 

Radioens Pigekor

Et andet ambitiøst projekt varetaget af Erling Midtgaard Hanssen, vores kasserer, går ud på at arrangere en koncert i Favrskov med Radioens Pigekor, - der dog først har ledige datoer i 2022. Der arbejdes fortsat på opgaven,  foreløbig tyder det på en koncert i Inside i løbet af weekenden den 5.-6. februar 2022…

Formandsskifte

Fra d.d. fratræder jeg som formand og giver stafetten videre til Aksel Halkjær Lund. 

Det er med en vis lettelse og samtidig en stor glæde, at der er lykkedes at få Aksel til at overtage formandsskabet. 

Jeg har stadig et år tilbage af min valgperiode, og vil på ingen måde blande mig i den nye bestyrelses arbejde.  Jeg kan evt. hidkaldes som “praktisk gris”  fra bagerste række, i sammenhænge bestyrelsen/formanden måtte ønske det.

Kunstudvalget

Kulturelt Samvirke udpeger et medlem, der sidder med i Kunstudvalget. Det er en meget praktisk foranstaltning, fordi områderne ofte lapper ind over hinanden.

Det er en stor glæde for mig at Aksel også overtager denne plads. 

Dog sådan at jeg hjælper Lions Club Hinnerup med administration af de mange tilmeldinger fra kunstnerne til Kunst i Favrskov 2020, og vedligeholdelse af hjemmesiden www.kunstifavrskov.dk

Thorkild Petersen 

 

Repræsentantskabsmøde 04.03.2019

Formandens  beretning

Årets ansøgninger og opgaver

2018 har igen været et år med mange opgaver.  

Udvalget har behandlet 41 sager, der er ført til referat og kan ses på kommunens hjemmeside.

Derudover har Samvirket mange henvendelser fra folk, der vil vide hvordan man søger midler og praktisk information om at skabe arrangementer. 

Søg midler i god tid

Det er en god ide at være på forkant med at søge midler til de arrangementer man påtænker.  

Alt for tit er det åbenbart, at økonomien er det sidste man tænker på, og først sender en ansøgning når man er bange for, at det løber af sporet. Det er ikke rettidig omhu.

Besøgstilbud fra Michigan USA 

Senest en forespørgsel fra Michigan om besøg i kommunen med privat indkvartering af en række unge musikere.  Denne henvendelse, der er meget spændende er sendt videre til politikerne i Kultur og Fritidsudvalget.

Et musikprojekt i samarbejde med HOG og et idrætsstævne og musik i sommertelte, var rigtig langt i forberedelsesfasen, musikere, lyd osv.  da vi pludselig måtte afbryde, fordi HOG ikke kunne skaffe den nødvendige manpower til arrangementerne. 

Guldfest

Samvirket har også været involveret i Guldfesten arrangeret af Lokalavisen. 

Hinnerup Sommerskole i Søften kultur- og idrætscenter  i august, tiltrækker efterhånden blæser- og tromme elever fra hele landet.  

Skolen er blevet en selvstændig forening under navnet Hinnerup Sommerskole

Kunst i Favrskov blev for 4. gang afholdt i Søften kultur- og idrætscenter, og var med 45 kunstnere og ca. 1200 besøgende en solid succes. 

Det er glædeligt at Kultur og Fritidsudvalget har givet Kunst i Favrskov et fast budget for de næste 3 år.  Det løser en del hovedbrud med at finde penge til det store arrangement, der sker i samarbejde med Lions Club Hinnerup, Kulturelt Samvirke og Kunstudvalget.

Spil Dansk  styret af Aksel Halkjær Lund

15 kunstnere var på besøg  11 forskellige steder  i Favrskov. Med workshops, fællessange, live arrangementer,  læring/mentorsessions og en hjemmekoncert. 

Se evt. oversigten på hjemmesiden.

Spil Danskkonferencen blev også i år holdt i København, men ingen fra Favrskov havde tid og mulighed for at deltage.

Region Midt holdt  9. januar et møde på Godsbanen i Aarhus, hvor emnet bl.a. var fordeling af kulturmidler fra regionen til kommunerne. 

Formanden holdt  et møde et par dage efter med kulturkonsulent Mikkel Ottow for at afsøge  mulighederne for tilskud til Sommerskolen, der jo har elever fra et større område.

Ansøgningsfristen var meget kort, den 28. januar.  Det forlød at der ville være en ny frist i efteråret..  Alle sagens akter er overdraget til ledelsen  af Sommerskolen. 

Samvirket har begyndt en omorganisering af bestyrelsesarbejdet for at involvere flere medlemmer i det praktiske arbejde, og derved få mulighed for at tage flere initiativer. Det er min forventning at dette arbejde intensiveres i 2019.