Kulturelt Samvirke Favrskovs Bestyrelse

Aksel Halkjær Lund                  Formand   udpeget til Kunstudvalget samt SpilDansk tovholder

Allan Fabricius                         Best. medlem, sekretær

Anette Bonde                           Best. medlem, næstformand

Anne Grethe Riis                      Best. medlem

Erling Midtgaard Hanssen          Kasserer 

Lars Johansen                          Best. medlem, udpeget til Kulturhuset Sløjfens bestyrelse

Poul Erik Nielsen                      Best. medlem

Thorkild Petersen                     Best. medlem

Jørgen Juul Jensen                   Suppleant   nyvalgt                 

 

 

Kulturelt Samvirke Favrskov

 Formandens beretning  den 10.3.2020

 Året 2019 

 Et travlt år med rigtig mange ansøgninger og mange opgaver.  

I tal har der været 68 punkter på 4 dagsordener. 

 Ny kasserer

Ved repræsentantskabsmødet i 2019 fratrådte Erling Midtgaard Hanssen som suppleant og tiltrådte som Samvirkets kasserer. Det er en stor styrke at få Erling til at varetage denne funktion.

 Underskudsgaranti  

Det kan tilføjes at økonomien er i god gænge, og at systemet med at give underskudsgarantier har vist, at man kan støtte mange arrangementer, ved at tage den værste risiko, så arrangørerne tør sætte noget i gang uden at frygte for at sætte foreningsformuen over styr. 

 Spil Dansk

Allerede fra foråret begyndte forberedelserne til SpilDansk med møde med Ricco Victor, der samtidig havde det nye projekt Alsang 2020 med, 

Spil Dansk er gennemført i efteråret 2019 med Aksel Halkjær Lund som tovholder. 

Der er lavet en fremragende evaluering som kan ses på www.kultureltsamvirkefavrskov.dk

 Kulturelt Samvirkes Kulturtalentpris

Som noget nyt har Kulturelt Samvirke indstiftet en Kulturtalentpris på kr. 3000  som uddeles i forbindelse med den årlige Guldfest. Sat i søen af Lokalavisen Favrskov.

 I År gik prisen til Emma Amalie Jensen fra Thorsø, nu kendt under kunstnernavnet AMEA.

AMEA kæmper en indædt kamp for at komme indenfor i musikbranchen, og kan nu ses og høres til Slotskoncerten på Frijsenborg sammen med Lis Sørensen, Sanne Salomonsen, Aura, Barbara Moleko, Sko og Torp mfl. Det er så godt gået!

 

Musik InSide Favrskov den 21.3.20

En musikfestival for amatører sat i værk af Lise Juliussen fra Favrskov Musikskole.

Vi fik en henvendelse og kunne være med til at sprede det glade budskab blandt vore musikkontakter. Det bliver en super dag med unge og gamle amatører jeg har store forventninger til de musikalske oplevelser med sammenspil på kryds og tværs.

 

Ny leder i Inside og Alsang

Kulturhuset Inside fik en ny leder Lene Bjarke Skov, som jeg holdt møde med i begyndelsen af juli, for at vi kunne dele info og forventninger. 

Det er siden blevet til flere møder, og Lene hjalp KS ved at tage til København til Spil Dansk Konferencen i DR Koncerthuset. 

Siden er det blevet til stor hjælp til at arrangere Alsang stævner i Kulturhusene. 

 Radioens Pigekor

Et andet ambitiøst projekt varetaget af Erling Midtgaard Hanssen, vores kasserer, går ud på at arrangere en koncert i Favrskov med Radioens Pigekor, - der dog først har ledige datoer i 2022. Der arbejdes fortsat på opgaven,  foreløbig tyder det på en koncert i Inside i løbet af weekenden den 5.-6. februar 2022…

 Formandsskifte

Fra d.d. fratræder jeg som formand og giver stafetten videre til Aksel Halkjær Lund. 

Det er med en vis lettelse og samtidig en stor glæde, at der er lykkedes at få Aksel til at overtage formandsskabet. 

Jeg har stadig et år tilbage af min valgperiode, og vil på ingen måde blande mig i den nye bestyrelses arbejde.  Jeg kan evt. hidkaldes som “praktisk gris”  fra bagerste række, i sammenhænge bestyrelsen/formanden måtte ønske det.

 

Kunstudvalget

Kulturelt Samvirke udpeger et medlem, der sidder med i Kunstudvalget. Det er en meget praktisk foranstaltning, fordi områderne ofte lapper ind over hinanden.

Det er en stor glæde for mig at Aksel også overtager denne plads. 

Dog sådan at jeg hjælper Lions Club Hinnerup med administration af de mange tilmeldinger fra kunstnerne til Kunst i Favrskov 2020, og vedligeholdelse af hjemmesiden www.kunstifavrskov.dk

Thorkild Petersen 

 

 

  

 

Kulturelt Samvirke Favrskov    Repræsentantskabsmøde 4. marts 2019

Formandens  beretning

 Årets ansøgninger og opgaver

2018 har igen været et år med mange opgaver.  

Udvalget har behandlet 41 sager, der er ført til referat og kan ses på kommunens hjemmeside.

Derudover har Samvirket mange henvendelser fra folk, der vil vide hvordan man søger midler og praktisk information om at skabe arrangementer. 

 Søg midler i god tid

Det er en god ide at være på forkant med at søge midler til de arrangementer man påtænker.  

Alt for tit er det åbenbart, at økonomien er det sidste man tænker på, og først sender en ansøgning når man er bange for, at det løber af sporet. Det er ikke rettidig omhu.

 Besøgstilbud fra Michigan USA 

Senest en forespørgsel fra Michigan om besøg i kommunen med privat indkvartering af en række unge musikere.  Denne henvendelse, der er meget spændende er sendt videre til politikerne i Kultur og Fritidsudvalget.

 Et musikprojekt i samarbejde med HOG og et idrætsstævne og musik i sommertelte, var rigtig langt i forberedelsesfasen, musikere, lyd osv.  da vi pludselig måtte afbryde, fordi HOG ikke kunne skaffe den nødvendige manpower til arrangementerne. 

 Guldfest

Samvirket har også været involveret i Guldfesten arrangeret af Lokalavisen. 

 Hinnerup Sommerskole i Søften kultur- og idrætscenter  i august, tiltrækker efterhånden 

blæser- og tromme elever fra hele landet.  

Skolen er blevet en selvstændig forening under navnet Hinnerup Sommerskole

 Kunst i Favrskov blev for 4. gang afholdt i Søften kultur- og idrætscenter, og var med 45 kunstnere og ca. 1200 besøgende en solid succes. 

Det er glædeligt at Kultur og Fritidsudvalget har givet Kunst i Favrskov et fast budget for de næste 3 år.  Det løser en del hovedbrud med at finde penge til det store arrangement, der sker i samarbejde med Lions Club Hinnerup, Kulturelt Samvirke og Kunstudvalget.

 Spil Dansk  styret af Aksel Halkjær Lund

15 kunstnere var på besøg  11 forskellige steder  i Favrskov. Med workshops, fællessange, live arrangementer,  læring/mentorsessions og en hjemmekoncert. 

Se evt. oversigten på hjemmesiden.

Spil Danskkonferencen blev også i år holdt i København, men ingen fra Favrskov havde tid og mulighed for at deltage.

 Region Midt holdt  9. januar et møde på Godsbanen i Aarhus, hvor emnet bl.a. var fordeling af kulturmidler fra regionen til kommunerne. 

Formanden holdt  et møde et par dage efter med kulturkonsulent Mikkel Ottow for at afsøge  mulighederne for tilskud til Sommerskolen, der jo har elever fra et større område.

Ansøgningsfristen var meget kort, den 28. januar.  Det forlød at der ville være en ny frist i efteråret..  Alle sagens akter er overdraget til ledelsen  af Sommerskolen. 

 Samvirket har begyndt en omorganisering af bestyrelsesarbejdet for at involvere flere medlemmer i det praktiske arbejde, og derved få mulighed for at tage flere initiativer. Det er min forventning at dette arbejde intensiveres i 2019.